Αποτελέσματα Απαλλαγής τελών φοίτησης

Αποτελέσματα Απαλλαγής τελών φοίτησης

Αναρτάται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 23/12-10-2020 (1ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ MACCFIN 2020