Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη του ΜΔΕ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄εξάμηνο.Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:
Ά Εξάμηνο
΄Β Εξάμηνο Χρηματοοικονομικής
΄Β Εξάμηνο Λογιστικής
΄Γ Εξάμηνο Λογιστικής

A/A

Τίτλος Μαθήματος

Π/Μ ( ECTS)

1

Mεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(Master thesis)

30

Σύνολο: 30 Πιστωτικές Μονάδες.