Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να προσφέρει τις θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με την εταιρική χρηματοοικονομική διαχείριση και στρατηγική. Θα υπάρχει εκτενής αναφορά σε όλα τα θέματα που αφορούν την αύξηση της αξίας των μετόχων. Βασικό στοιχείο της βιωσιμότητας μιας εταιρίας είναι η δημιουργία χρηματοροών και κερδών κεφαλαίου, μέσα από βελτιστοποίηση του κόστους,  απόδοση  των  επενδύσεων  που  πραγματοποιεί  επιλογή  του  κατάλληλου  μείγματος χρηματοδότησης, επιτυχή αντιμετώπιση του κινδύνου κ.λ.π. Τα ζητήματα αυτά θα καλυφθούν σε σημαντικό  βαθμό,  μέσα  από  την  χρήση  σύγχρονων  παραδειγμάτων  και  ενημερωμένης επιστημονικής βιβλιογραφίας, με τα τελευταία ρηματοοικονομικά υποδείγματα και θεωρίες.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
– Να αξιολογούν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές που θα δημιουργούν αξία για την εταιρία και τους μετόχους της.
– Να χρησιμοποιούν τα πλέον πρόσφατα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την καλύτερη εταιρική διαχείριση
– Να  διαμορφώνουν  πλήρες  χρηματοοικονομικό  σχέδιο,  ξεκινώντας  από  την  επιλογή χρηματοδότησης  και  φθάνοντας  έως  και  τη  διαχείριση  των  δυνητικών χρηματοοικονομικών κινδύνων για μια εταιρία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Αγορές Χρήματος και Ομολόγων
2. Κεφαλαιουχικός προϋπολογισμός
3. Επενδυτική Στρατηγική και Αξιολόγηση επενδύσεων και χρηματοροών
4. Πηγές Χρηματοδότησης, κόστη-κεφαλαιακή δομή
5. ΑΜΚ, Ομολογιακά δάνεια κ.λ.π.
6. Μεγιστοποίηση αξίας μεριδίων
7. Υποδείγματα κινδύνου και απόδοσης (risk and return models)
8. Κόστος Κεφαλαίου
9. Κεφαλαιακή δομή (capital structure)
10. Αποτίμηση Εατιρίας
11. Πολιτική Μερισμάτων (Dividend Policy)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Damodaran  A.,  (2013),  Εφαρμοσμένη  Χρηματοοικονομική  για  Επιχειρήσεις,  Broken  Hill Publishers Ltd
2. Μακρής Η. (2012), Corporate Treasury, Σημειώσεις, ΤΕΙ Πελοποννήσου
3. Βασιλείου,Δ., Ηρειώτης, Ν., 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Θεωρία και πρακτική, Εκδόσεις Rosili
4. Φίλιππας, Ν., Επενδύσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημιακό, Κ.Σμπίλιας, 2005
5. Bodie,  Z.,  Kane,  A.,  Marcus,  A.J.,  2012,  Essentials  of  Investments,  McGraw-Hill/Irwin;  9th edition
6. Drake, P. P., Fabozzi, F.J., 2010, The Basics of Finance: An Introduction to Financial Markets, Business Finance, and Portfolio Management, Wiley
7. Keown A.J., Martin J.D.,Petty,J.W., 2013, Foundations of Finance, Prentice Hall; 8th edition
8. Αρσένος  Π.  και  Καλδής  Π.,  (2009),  Εφαρμοσμένη  Χρηματοοικονομική  Επιχειρήσεων,  εκδ. Πατάκη
9. Cooper,  R.,  (2004),  Corporate  Treasury  and  Cash  Management,  Palgrave,  Macmillan,  New York.
10. Steven  M.  Bragg  (2010),  Treasury  Management:  The  Practitioner’s  Guide,  Wiley corporate F&A
11. Αποστολόπουλος,Ι., Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Διοικήσεως

Journals
a. Journal of Banking and Finance
b. Global Business and Economic Review