Εταιρική Χρηματοοικονομική

Προκειμένου να παρακολουθήσουν επιτυχώς το βασικό κορμό των μαθημάτων χρηματοοικονομικής του μεταπτυχιακού προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα των βασικών αρχών, κανόνων και εργαλείων της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Αυτός είναι και ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος. Να καλύψει όλα τα βασικά σημεία της χρηματοοικονομικής Διοίκησης, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες βάσεις για τα εξειδικευμένα θέματα που θα ακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο.
Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθεί το θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων με βάση τις πλέον πρόσφατες χρηματοοικονομικές τεχνικές. Θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της εταιρικής χρηματοοικονομικής, αλλά παράλληλα θα δοθεί έμφαση και στον καθημερινό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η διαχείριση ρευστότητα, κεφαλαίου κίνησης, τα αποθέματα και οι υποχρεώσεις κ.λ.π. Ένα κομμάτι της ύλης θα καλυφθεί από την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών δεικτών, στοιχείο απαραίτητο στην χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση.
Με το πέρας του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα να :

  • Κατανοεί και να αναλύει τα βασικά μεγέθη της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διοίκησης.
  • Αναλύει και να αξιολογεί το σύνολο σχεδόν των εταιρικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων.
  • Χρησιμοποιεί στην πράξη τα παρεχόμενα μεθοδολογικά εργαλεία και δείκτες για την αξιολόγηση και αποτίμηση μεγεθών, δεικτών και αποφάσεων που έχουν να κάνουν με την δραστηριότητα μιας εταιρίας.
  • Aξιολογεί και να αποτιμά την οικονομική κατάσταση μιας εταιρίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

I. Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής
II. Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Επιτόκια και η Οικονομία
III. Υπολογισμός παρούσας αξίας και προεξόφλησης ταμειακών ροών
IV. Διαχείριση ρευστότητας και Κεφαλαίου Κίνησης
V. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
VI. Αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητα και κερδοφορίας
VII. Δείκτες αξιολόγησης επενδύσεων (EBITDA, ROI, ROE, EVA κ.λ.π.)
VIII. Αριθμοδείκτες μόχλευσης
IX. Ικανότητα χρηματοδότησης του χρέους (αριθμοδείκτες κάλυψης τόκων-ICR, ECR κ.λ.π)
X. Αποτίμηση εταιριών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•    Βασιλείου,Δ., Ηρειώτης, Ν., 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Θεωρία και πρακτική, Εκδόσεις Rosili
•    Γκίκας, Δ., Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου
•    Γκλεζάκος Μ., 2010, Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, εκδόσεις του ιδίου.
•    Δράκος Α και Καραθανάσης Γ., 2010, Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, εκδόσεις Μπένου
•    Μπατσινίλας, Ε., Πατατούκας, Κ., 2012, Σύγχρονη Ανάλυση & Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης
•    Ξανθάκης, Μ., Αλεξάκης, Χ., 2006, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης
•    Brealey R.A., Myers S.C, και Allen F., 2013, Αρχές Χρηματοοικονομικής, εκδ. Utopia ΕΠΕ
•    Drake, P. P., Fabozzi, F.J., 2010, The Basics of Finance: An Introduction to Financial Markets, Business Finance, and Portfolio Management, Wiley
•    Keown A.J., Martin J.D.,Petty,J.W., 2013, Foundations of Finance, Prentice Hall; 8th edition
•    Ross S., Westerfield R, and Jordan B., 2013, Essentials of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin publ.
•    Wild, J.J. Subramanyam K.R.,, Halsey R.F. , 2003, Financial Statement Analysis, McGraw-Hill/Irwin;8th edition