Ειδικά Θέματα Δικαίου Εμπορικών Εταιρειών

Στόχος του μαθήματος είναι οι εξειδικευμένοι φοιτητές να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση θεμάτων που συνδέονται με το νομικό πλαίσιο σύστασης, λειτουργίας και οργάνωσης των εμπορικών εταιρειών, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν συμβουλευτικά τους πελάτες τους ή να ασχολούνται επιστημονικά και ερευνητικά με σχετικά θέματα.

Η απόκτηση αυτής της γνώσης καθίσταται αναγκαία με δεδομένη την ιδιαίτερη σημασία της νομικής επιστήμης ως εργαλείου για την αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων και προβλημάτων που συνδέονται με τη λογιστική οργάνωση και παρακολούθηση των επιχειρήσεων, με την ελεύθερη ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πιο σημαντικών εμπορικών εταιρειών, με την κήρυξη της πτώχευσης των φορέων άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, με τη δυνατότητα εξυγίανσής τους σε περίπτωση περιέλευσής τους σε οικονομική αδυναμία, με τις επιχειρηματικής-νομικής φύσεως μεταβολές των εν λόγω εταιρειών καθώς και με το σύστημα ευθύνης των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση-διαχείριση των υποθέσεων των πιο σημαντικών εταιρειών .

Ειδικότερα η εμβάθυνση στην εξέταση του δικαίου των Ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) είναι αναγκαία δεδομένου ότι από τους κανόνες του διέπονται οι εταιρείες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα (τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, χρηματιστηριακές εταιρείες) ενώ είναι απαραίτητο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εμβαθύνουν στους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρείες με εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά χρηματιστηρίου αξιών μετοχές.

Επίσης οι φοιτητές θα εμβαθύνουν

  • στις βασικές αρχές που διέπουν την ευθύνη των διοικητών-διαχειριστών των εμπορικών εταιρειών για πράξεις ή παραλείψεις που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο επιδίωξης του κοινού εταιρικού σκοπού.
  • στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρηματικές-νομικές μεταβολές των εταιρειών (συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων εταιρειών, μετατροπή του νομικού τύπου μιας εταιρείας σε άλλο εταιρικό τύπο, ΑΕ σε ΕΠΕ, ΑΕ σε ΟΕ ή ΕΕ, ΕΠΕ σε ΑΕ, ΟΕ ή ΕΕ σε ΑΕ).

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή
•    Έννοια εταιρείας
•    Οι Εμπορικές Εταιρείες – Διακρίσεις

Ανώνυμη εταιρεία
•    Εννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ)
•    Σύσταση της ΑΕ
•    Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας
•    Οργανα της ΑΕ
•    Γενική Συνέλευση μετόχων ΑΕ
•    Διοικητικό Συμβούλιο ΑΕ
•    Ο Θεσμός της Εταιρικής Διακυβέρνησης
•    Οι Ελεγκτές της ΑΕ
•    Μετατροπή της ΑΕ σε άλλη μορφή εταιρείας
•    Συγχώνευση ΑΕ
•    Ειδικοί νόμοι για ειδικές ΑΕ
•    Οι ΑΕ με εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά χρηματιστηρίου αξιών μετοχές
•    Λύση ΑΕ – Εκκαθάριση ΑΕ

Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες
•    Ομόρρυθμη Εταιρεία
•    Ορισμός – Σύσταση / Διαχείριση
•    Ετερόρρυθμη Εταιρεία
•    Ορισμός
•    Ευθύνη εταίρων
•    Αφανής εταιρεία
•    Κοινοπραξία

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Ψυχομάνης Σπ., Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών, 3η έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 2018.
2. Αντωνόπουλος Β., Δίκαιο προσωπικών εταιρειών, Γ’ έκδοση, εκδ. Σάκκουλας, 2012.
3. Ρόκας Ν., Εμπορικές Εταιρείες, 9η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019.
4. Ρόκας Ι., Εταιρίες, 6η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη.
5. Αλεξανδρίδου Ε., Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 3η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019.
6. Παναγιώτου Π., Εμπορικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019.
7. Μπασαγιάννης Μ., Θεοδωροπούλου-Δένδια Β., Δικαιο των Εμπορικών Εταιρειών, Νομική Βιβλιοθήκη, 5η έκδοση, 2016.
8. Μικρουλέα, Όρια δράσης και Ευθύνη των Εταιρικών Διοικητών, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.Νομικό Βήμα (ΝοΒ)
2.Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών (ΔΕΕ)
3.Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)
4.Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)
5.Επιθεώρηση Τραπεζικού Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕΤρΑξΧρΔ)