Εσωτερικός Έλεγχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αφορά την παρουσίαση εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών εντός των επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε επίσημα στη ζωή των επιχειρήσεων με βάση τον νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ν.3016/2002).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να:

 • Ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο και να προσδιορίζει το περιεχόμενο του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή.
 • Περιγράφει τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εσωτερικοί ελεγκτές.
 • Αναλύει τον θεσμό της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου.
 • Αναλύει και διαχειρίζεται τον επιχειρηματικό κίνδυνο σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης.
 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει την μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου.
 • Συλλέγει σωστά τα τεκμήρια που χρειάζονται για τον εσωτερικό έλεγχο μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
 • Αναλύει και να σχεδιάζει εσωτερικές δικλίδες διεύθυνσης.
 • Ελέγχει για ουσιώδη σφάλματα το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
 • Ελέγχει τον κύκλο των πωλήσεων.
 • Ελέγχει τον κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Ελέγχει την απογραφή και τους διάφορους λογαριασμούς της επιχείρησης σύμφωνα με τις αρχές του εσωτερικού ελέγχου.
 • Κατασκευάζει διαγράμματα ροής στηριγμένος/η σε περιγραφικές εκθέσεις επιχειρήσεων.
 • Κατασκευάζει πίνακα εξουσιών της επιχείρησης.
 • Συνδυάζει τα πορίσματα της έρευνάς του για τον εσωτερικό έλεγχο μίας επιχείρησης και να κατασκευάζει τον πίνακα σύνθεσης της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης αυτής.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία:

1.Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου και του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή.
2.Υπηρεσίες που προσφέρουν οι εσωτερικοί ελεγκτές.
3.Ιστορία και οργάνωση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή-νομικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα.
4.Εταιρική διακυβέρνηση και η ευθύνη του εσωτερικού ελεγκτή.
5.Λήψη αποφάσεων και δεοντολογία των εσωτερικών ελεγκτών.
6.Έννοια και τρόπος διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης.
7.Μεθοδολογία ανάλυσης του επιχειρηματικού κινδύνου.
8.Μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου -Σχεδιασμός του εσωτερικού ελέγχου.
9.Σκοπός του ελέγχου και τεκμήρια του εσωτερικού ελέγχου.
10.Αναλυτικές διαδικασίες και επιχειρηματικές μετρήσεις κατά την διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου.
11.Το σύστημα των εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης και ο εσωτερικός έλεγχος.
12.Αξιολόγηση και δοκιμασία των εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης από τον εσωτερικό έλεγχο.
13.Ο έλεγχος για ουσιώδη σφάλματα από τον εσωτερικό ελεγκτή.
14.Εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου του εσωτερικού ελεγκτή.
15.Έλεγχος της διαχείρισης-του φυσικού περιβάλλοντος ως στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου.
16.Εσωτερικός έλεγχος πωλήσεων-λογαριασμών εισπρακτέων.
17.Εσωτερικός έλεγχος αγορών, εξόδων εκμετάλλευσης και λογαριασμοί πληρωτέοι.
18.Εσωτερικός έλεγχος αποθεμάτων και φυσικής απογραφής.
19.Εσωτερικός έλεγχος χρηματικών διαθεσίμων (ταμείο-τράπεζες).
20.Εσωτερικός έλεγχος χρεογράφων-συμμετοχών.
21.Εσωτερικός έλεγχος ακινητοποιήσεων-παγίων περιουσιακών στοιχείων.
22.Εσωτερικός έλεγχος δανείων και λοιπών υποχρεώσεων.
23.Case studies εσωτερικού ελέγχου με διαγράμματα ροής και πίνακα σύνθεσης της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1.Παπαδάτου, Θεοδώρα (2005) Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων εταιρειών: Εφαρμογές διεθνών λογιστικών προτύπων: Έλεγχος της διαχείρισης: Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου. 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
2.Alexander Hamilton Institute (2005) Εσωτερικός έλεγχος: Το κλειδί για τη βελτίωση της λειτουργίας και της οικονομικής κατάστασης των σύγχρονων επιχειρήσεων. Mετάφραση Ουρανία Νομικού, Γιάννης Σουφλής, επιμέλεια Γεωργία Παύλου, Γιάννης Σουφλής, Σωτήρης Μέγκουλης, 1η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτήριο, 2005.
3.Παπαδάτου, Θεοδώρα (2001) Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων εταιρειών: Εφαρμογές, πρακτικά θέματα. Eπιμέλεια Δήμητρα Νικολοπούλου, 1η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
4.Anderson U.L., Head M.J., Ramamoorti S., Riddle C., Salamasick M., Sobel Paul J. (2017) Internal Auditing: Assurance & Advisory Services. 4th Edition, The Internal Audit Foundation.
4.Spencer Pickett K.H. (2010) The internal auditing handbook. Wiley.
5.Moeller Robert (2009) Brink’s Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge 7th Edition, Wiley.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Journal of Accounting and Auditing: Research & Practice.
2. International Journal of Auditing.
3. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research.
4. Auditing: A Journal of Practice & Theory.
5. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation.
6. Internal Auditor.
7. Internal Auditing.
8. The Internal Auditor Magazine.