Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον

Σκοπός του μαθήματος είναι:

• Να προσφέρει γνώσεις στους φοιτητές σε σχέση με τα συνολικά οικονομικά μεγέθη
• Να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση και αξιολόγηση του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του, όπως αυτό διαμορφώνεται από τη λειτουργία των επιμέρους αγορών
• Να παρουσιάσει τα βασικά εργαλεία του σύγχρονου χρηματοοικονομικού συστήματος.
• Να  προσφέρει  στους  φοιτητές  εξειδικευμένες  γνώσεις  επάνω  σε  ζητήματα  όπως  η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι οικονομικές και νομισματικές ενώσεις, τη διάχυση κρίσεων κ.λ.π.
• Να επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν την λειτουργία του εξωτερικού εμπορίου, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κ.λ.π, ζητήματα που αφορούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τις γνώσεις:

• Να χρησιμοποιούν την οικονομική θεωρία για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε εταιρικό επίπεδο
• Να  κατανοούν  και  να  χρησιμοποιούν  εταιρικά  δεδομένα  και  δείκτες,  στα  πλαίσια  του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού.
• Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν την εφαρμογή των διαφόρων οικονομικών πολιτικών.
• Να κατανοούν και να αξιολογούν τη λειτουργία των διαφόρων χρηματοπιστωτικών συστημάτων
• Να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα μακροοικονομικά εργαλεία με στόχο την βέλτιστη κάθε φορά στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεων
• Να χρησιμοποιούν την θεωρία και τα μεθοδολογικά εργαλεία για να σχεδιάζουν την παραγωγική διαδικασία με βάση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τις σχετικές τιμές με τους ανταγωνιστές.
• Να κατανοούν την επίδραση στα εταιρικά και κρατικά χρηματοοικονομικά μεγέθη των αλλαγών σε σχέση με εμπορικούς όρους, συναλλαγματικές ισοτιμίες, κ.λ.π.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
i. Εφαρμογές Ζήτησης, Προσφοράς, Ελαστικότητας και Θεωρίας Καταναλωτή
ii. Ανάλυση Κόστους και Παραγωγής
iii. Βέλτιστη παραγωγή στις διάφορες μορφές αγορών (μονοπώλιο, Ολιγοπώλιο, πλ. ανταγωνισμός, μονοπ. ανταγωνισμός)
iv. Αγορά Παραγωγικών Συντελεστών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
v. Μέτρηση Οικονομικής Δραστηριότητας
vi. Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά
vii. Το σύγχρονο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Νομισματική πολιτική, αγορές χρήματος, επιτόκια, πολλαπλασιαστές, υπόδειγμα IS-LM κ.λ.π.)
viii. Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης και των Οικονομικών Κύκλων
ix.  Εξωτερικές  Συναλλαγές  και χρηματοοικονομικά  μεγέθη  (ισοζύγια,  ισοτιμίες,  Άμεσες  Ξένες Επενδύσεις κ.λ.π.)
x. Χρηματοπιστωτικές κρίσεις

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Samuelson P.A, and Nordhaus W.D., Economics, International Edition
• Michael Katz, Harvey S. Rosen Μικροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο
• Nicholson W. (2008) Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, Τόμος Α και Β, Εκδόσεις Κριτική Katz. L.M and Rosen S.H., (2007), εκδόσεις Επίκεντρο
• Mansfield E., (1996), Managerial Economics, εκδόσεις Ευγ.Μπένου
• Mankiw G., and Ball L., (2011), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και το ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, εκδ. Gutenberg
• Abel A., Bernanke B., and Croushore D., (2010), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, εκδ. Κριτική
• Αντζουλάτος  Α.,  (2011),  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ,  ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ  ΚΑΙ  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,  εκδ. Διπλογραφία, Αθήνα
• Baumol W., and Blinder A., (2012), ΜΑΚΡΟΟΙΚΝΟΜΙΚΗ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, εκδ. Πασχαλίδη-Broken Hill
• Krugman P., and WellsR., (2009), MAKΡOOIKONOMIKH, εκδ. Επίκεντρο
• Burda M., and Wyploz Ch., (2009), ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, εκδ. Gutenberg
• Mankiw G. and Taylor M., (2010), ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ εκδ. Gutenberg
• Κρούγκμαν Π., (2008), Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ, εκδ. Καστανιώτη
• Kantarelis D. (2010), Theories of the Firm, Indersciense