Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Στόχος  του  μαθήματος  είναι  η  εισαγωγή  των  φοιτητών  στις  έννοιες  του χρηματοοικονομικού κινδύνου  και  τη  χρησιμότητα  της  διασποράς  του  κινδύνου  με  τη  δημιουργία  διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι:

 • Να  γίνουν  γνώστες  της  τεχνικής  επιλογής  κατάλληλων  μετοχών  για  τη  δημιουργία  ενός χαρτοφυλακίου με τη θεμελιώδη ανάλυση.
 • Να  αποκτήσουν  οι  σπουδαστές  την  ικανότητα  να  χειρίζονται  τα  θεωρητικά  υποδείγματα δημιουργίας και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου.
 • Να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο απαραίτητο για τη συγκρότηση ενός χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο εμπορευσιμότητας, κινδύνου και απόδοσης.
 • Να αποκτήσουν την ευχέρεια στη χρήση τεχνικής ανάλυσης και των βασικών δεικτών της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Θεμελιώδης ανάλυση
 • Διαδικασία αξιολόγησης μετοχών.
 • Ανάλυση αγοράς, κλάδου και επιχείρησης
 • Βασικές έννοιες
 • Υποθέσεις της θεωρίας χαρτοφυλακίου
 • Καθορισμός αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων
 • Αποτελεσματικό σύνορο χωρίς short sales και χωρίς δυνατότητα δανεισμού και επένδυσης με ακίνδυνο επιτόκιο
 • Αποτελεσματικό σύνορο με short sales
 • Αποτελεσματικό σύνορο όταν επένδυση και δανεισμός είναι δυνατός με ακίνδυνο επιτόκιο
 • Άριστο χαρτοφυλάκιο
 • Κατανομή κεφαλαίων μεταξύ χρεογράφων
 • Τεχνικές εύρεσης αποτελεσματικού συνόρου
 • Υπόδειγμα του απλού δείκτη
 • Υπολογισμός του βήτα με ιστορικά δεδομένα και τα προβλήματά του
 • Προβλήματα και σημαντικότητα του βήτα
 • Απλές τεχνικές εύρεσης του αποτελεσματικού συνόρου
 • Θεωρία της κεφαλαιαγοράς (CAPM)
 • Βασικές υποθέσεις
 • Χαρτοφυλάκιο αγοράς
 • Γραμμή κεφαλαιαγοράς και χρεογράφων
 • Υπερτιμημένες και υποτιμημένες μετοχές
 • Εμπειρικά τεστ του CAPM
 • Μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης χαρτοφυλακίου
 • Θεωρία Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας (APT)
 • Υπόδειγμα Black-Litterman
 • Παθητική στρατηγική
 • Ενεργητική στρατηγική
 • Τεχνική ανάλυση

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg 2009.
2. Ανάλυση  Επενδύσεων  και  Διαχείριση  Χαρτοφυλακίου,  Βασιλείου,  Δ.,  Ηρειώτης,  Ν.,  2009, Εκδόσεις Rosili.
3. Elton, Gruber, Brown και Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 6/e, John Wiley and Sons, Inc.
4. Βασιλείου   Δημήτριος   και   Ηρειώτης   Νικόλαος,   Ανάλυση   Επενδύσεων   και   Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Rosili 2009.
5. Νούλας Αθανάσιος, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, 2006
6. Robert A. Haugen, Modern Investment Theory, 4th Edition, Prentice Hall

Προτεινόμενα περιοδικά:
a. International Journal of Portfolio Analysis and Management
b. Journal of Banking and Finance
c. Journal of Finance
d. Journal of Financial Management Analysis
e. Journal of Applied Financial Economics
f. Managerial Finance