Στατιστική για Επιχειρήσεις

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση των τεχνικών της Στατιστικής Επιστήμης που χρειάζεται ο φοιτητής στα πλαίσια ενός Μεταπτυχιακού προγράμματος στη Λογιστική.
Το μάθημα έχει σαν στόχο ο φοιτητής να εμβαθύνει: στις τεχνικές παρουσίασης και περίληψης των δεδομένων, στην Θεωρία Πιθανοτήτων και την χρήση τυχαίων μεταβλητών αλλά και μοντελοποίηση των δεδομένων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετηθούν Διακριτές Κατανομές (εφαρμογές της Διωνυμικής κατανομής και της κατανομής Poisson σε προβλήματα χρηματοοικονομικά) και  Συνεχείς κατανομές (Ομοιόμορφη, Εκθετική, Κανονική). Επιπλέον θα μελετηθούν θέματα εκτιμητικής (Κατανομές δειγματοληψίας, Κεντρικό οριακό θεώρημα, Εκτιμητές Μέγιστης Πιθανοφάνεια) καθώς και η χρήση των Διαστημάτων εμπιστοσύνης και των Ελέγχων Υποθέσεων.
Η θεωρία των γραμμικών και γενικευμένων γραμμικών υποδειγμάτων θα αναλυθεί και θα παρουσιαστούν αντίστοιχες εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά. Θα γίνει εισαγωγή στην θεωρία αποφάσεων κάτω από καθεστώς αβεβαιότητας και θα παρουσιαστούν τεχνικές ποιοτικού ελέγχου.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να:

  • Να παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο και κατάλληλα μέτρα χρηματοοικονομικά και οικονομικά δεδομένα
  • Να χρησιμοποιεί τις κατανομές πιθανοτήτων για να επιλύει προβλήματα  στην διοίκηση και την οικονομία.
  • Να εφαρμόζει μεθόδους στατιστικής επαγωγής σε προβλήματα λήψης αποφάσεων (διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι σημαντικότητας).
  • Να επιλέγει και να εφαρμόζει γραμμικά υποδείγματα για να κάνει προβλέψεις διάφορων μεταβλητών.
  • Να εκτιμά γενικευμένα Γραμμικά υποδείγματα και να κάνει προβλέψεις
  • Να παίρνει αποφάσεις σε καθεστώς αβεβαιότητας
  • Να κατασκευάζει αριθμοδείκτες και να τους χρησιμοποιεί σε προβλήματα οικονομίας
  • Να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό στατιστικής ανάλυσης για την επεξεργασία πραγματικών προβλημάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγικές έννοιες, Αριθμητικά περιγραφικά μέτρα και γραφικές περιγραφικές παραστάσεις
2. Συλλογή Δεδομένων και Δειγματοληψία
3. Θεωρία Πιθανοτήτων
4. Τυχαίες μεταβλητές και Κατανομές (Διακριτές Κατανομές. Εφαρμογές της Διωνυμικής κατανομής και της κατανομής Poisson σε προβλήματα χρηματοοικονομικά, Συνεχείς κατανομές (Ομοιόμορφη, Εκθετική, Κανονική))
5. Κατανομές δειγματοληψίας, Κεντρικό οριακό θεώρημα.
6. Εκτιμητική
7. Διαστήματα εμπιστοσύνης μέσης τιμής και διακύμανσης και Έλεγχοι Υποθέσεων μέσης τιμής
8. Απλό  και Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα (υποθέσεις, έλεγχοι παραμέτρων, συντελεστής προσδιορισμού, Προβλέψεις)
9. Γενικευμένα Γραμμικά Υποδείγματα (Logistic, multinomial, poisson, κτλ)
10. Εφαρμογές των γραμμικών και των Γενικευμένων γραμμικών μοντέλων  στα χρηματοοικονομικά
11. Αριθμοδείκτες
12. Εισαγωγή στην Θεωρία Αποφάσεων
13. Θεωρία Αριθμοδεικτών και Ελέγχου Ποιότητας

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία:
1. Keller G (2010). Στατιστική για Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Επίκεντρο,. ISBN 978-960-458-206-8.
2. Diamond Ian, Jefferies Julie (2006). Αρχίζοντας τη στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση, 2006. ISBN: 9600219524
3. Χαλικιας (2007).  Στατιστική Μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις.  Εκδόσεις ROSILI
4. Τσαγρής Μιχάλης (2016). Στατιστική με τη χρήση του πακέτου IBM SPSS 22. Ελεύθερο Ββιλίο

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:
1. Levine D.M. et al. (2015) Business Statistics: A First Course (7th Edition. Pearson; ISBN-13: 978-0321979018
2. Black Ken (2010). Business Statistics: For Contemporary Decision Making, 6th ed, Wiley, ISBN 978-0470-40901-5
3. Anderson D.R., et al. (2012) Statistics for Business & Economics, 12th Edition, South-Western College Pub
4. Moore, McCabe, Craig (2011). Introduction to the Practice of Statistics,  W. H. Freeman; 7th edition, ISBN-10: 1429286644,ISBN-13: 978-1429286640
5. Larson , Farber (2010). Elementary Statistics: Picturing the World., Publisher: Pearson; 5 edition, ISBN-10: 0321709977, ISBN-13: 978-0321709974
6. Weiss (2010). Introductory Statistics. Publisher: Pearson; 9 edition, ISBN-10: 0321740459, ISBN-13: 978-0321740458
7. Mann (2010). Introductory Statistics, John Wiley & Sons, ISBN-10: 0470505834, ISBN-13: 978-0470505830
8. Field Α. (2009). Discovering Statistics Using SPSS, SAGE Publications Ltd; Third Edition edition, ISBN-10: 1847879071, ISBN-13: 978-1847879073
9. M. Mood, F. A. Graybill, D. C. Boes.  Introduction to the Theory of Statistics. McGraw-Hill Series in Probability and Statistics. McGraw-Hill Education