Λογιστική Ι

Το μάθημα Λογιστική Ι αποτελεί ένα μάθημα γνωριμίας των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της Λογιστικής και του τρόπου σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Ξεκινά από τις βασικές έννοιες της Λογιστικής και συνεχίζει με τους λογαριασμούς που περιλαμβάνονται στο Λογιστικό Σχέδιο σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Έπειτα παρουσιάζεται ο τρόπος σύνταξης του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, εστιάζοντας στον τρόπο προσδιορισμού της αξίας των επιμέρους στοιχείων τόσο του Ενεργητικού και του Παθητικού, όσο και των αποτελεσματικών λογαριασμών. Τέλος κλείνει με την παρουσίαση του τρόπου κατάρτισης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικών Ροών.

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η Γνώση βασικών λογιστικών εννοιών και Σχεδίου Λογαριασμών με βάση τα Πρότυπα Λογιστικής Τυποποίησης και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014).
 • Η Καταχώρηση Λογιστικών γεγονότων και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων.
 • Η Περιγραφή Λογιστικού Κυκλώματος και λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης.
 • Η Αναγνώριση των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και του τρόπου υπολογισμού των αποσβέσεων.
 • Η Μελέτη των αποθεμάτων και των αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης της αξίας τους.
 • Η Αναγνώριση των Απαιτήσεων και του τρόπου προσδιορισμού της παρούσας αξίας και των ζημιών απομείωσης.
 • Η Γνώση των υπολοίπων στοιχείων του ισολογισμού (χρηματοοικονομικά μέσα, ίδια κεφάλαια, υποχρεώσεις).
 • Η Ικανότητα σύνταξης των βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης).

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Βασικές έννοιες και σκοπός,
 2. Από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ),
 3. Λογιστικά Γεγονότα – Ημερολογιακές Εγγραφές – Ενημέρωση Λογιστικών Βιβλίων,
 4. Το Λογιστικό Κύκλωμα,
 5. Λογιστικά Βιβλία & Παρασταστικά Πωλήσεων,
 6. Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία,
 7. Αποθέματα,
 8. Απαιτήσεις – Χρηματοοικονομικά Μέσα,
 9. Ίδια Κεφάλαια – Υποχρεώσεις,
 10. Εργασίες Αρχής και Τέλους Χρήσης – Λογιστικά Σφάλματα και Εργασίες προσδιορισμού του Αποτελέσματος,
 11. Η Διανομή του Αποτελέσματος Χρήσης,
 12. Κατάσταση ταμειακών ροών (χρηματοροών).

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία:

 1. Αγγελόπουλος Ελ., Γεωργόπουλος Αν., Ντόκας Ι (2018), Προχωρημένη Λογιστική, μια προσέγγιση βασισμένη στα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα. 1η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.
 2. Γεωργόπουλος Ν. Αντώνιος (2016), Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, 1η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου.
 3. Στεφάνου, Κωνσταντίνος Ι. (2017), Χρηματοοικονομική λογιστική: Με βάση τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα. 1η έκδοση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 4. Artill P., McLaney Ed. (2016), Χρηματοοικονομική Λογιστική για τη Λήψη Αποφάσεων, 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 5. Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν. Μπάλιος Δ. (2016), Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Rosili.
 6. Χέβας Λ. Δημοσθένης (2017), Θέματα Φορολογικής Λογιστικής, 6η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:

 1. Libby R., Libby P., Short D., Financial Accounting, 17th Edition, McGraw-Hill Irwin
 2. Weil R., Schipper K., Francis J., Financial Accounting: An Introduction to Concepts, Methods and Uses, 14th Edition, Kindle Edition