Λογιστική Ι

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές την καταγραφή λογιστικών γεγονότων με τη μέθοδο του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν στους φοιτητές οι κανόνες της λογιστικής, οι λογιστικές καταστάσεις όπως ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης, η λογιστική ισότητα, το διπλογραφικό σύστημα, το ημερολόγιο, το ισοζύγιο και το γενικό καθολικό.
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:
Κατανοεί τις βασικές έννοιες και το σκοπό της χρηματοοικονομικής λογιστικής,
Πραγματοποιεί εγγραφές λογιστικών γεγονότων,
Εμβαθύνει στο λογιστικό κύκλωμα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Βασικές έννοιες και σκοπός,
2. Ενεργητικό – Παθητικό,
3. Ίδια κεφάλαια – Ξένα κεφάλαια,
4. Πάγιο – Κυκλοφορούν ενεργητικό,
5. Αποτέλεσμα χρήσης,
6. Λογιστική ισότητα,
7. Λογιστικά γεγονότα – Μετασχηματισμοί,
8. Εγγραφές – Ημερολόγιο,
9. Ισοζύγιο – Καθολικό,
10. Εγγραφές προσαρμογής,
11. Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος χρήσης,
12. Ημερολογιακή εγγραφή κλεισίματος βιβλίων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία:
1. Γεωργόπουλος Α. (2016). «Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική – Θεμελιώδεις Αρχές, Νέα ΕΛΠ – ΔΠΧΑ, Λυμένες Ασκήσεις», Εκδόσεις Γ. Μπένου. Αθήνα.
2. Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν., Μπάλιος Δ. (2016). «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική», Εκδόσεις Rosili, Α’ έκδοση, Αθήνα.
3. Γεωργόπουλος Α. (2014). «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», Εκδόσεις Γ. Μπένου. Αθήνα.
4. Γκίκας Δ. Χ. & Παπαδάκη Α. Ι. (2012). «Χρηματοοικονομική Λογιστική», Δ’ έκδοση, εκδόσεις Μπένου.
5. Μπάλλας Α. Α. Α. & Χέβας Δ. Λ. (2016), «Χρηματοοικονομική Λογιστική»  Δ’ Έκδοση, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
6. Ναούμ Χ. Β. (1994). «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική», Β’ έκδοση βελτιωμένη, Αθήνα.

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:
1. Elliott B. and Elliott J. (2007), “Financial accounting and reporting”, 11th edition, Prentice Hall, 2007.
2. Warren C., Reeve J., and Fess P. (2003), “Financial accounting”, 8th edition, South – Western, Thomson Learning, 2003.
3. Meigs R.F., Meigs M.A., Bettner M. and Whittington R. (1996), “Accounting: The basis for business decisions, 10th edition, McGraw-Hill.