Διοικητική Λογιστική

Ο στόχος του μαθήματος είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων αναφορικά με τα ερευνητικά πεδία της Διοικητικής Λογιστικής και της Κοστολόγησης. Η Κοστολόγηση συγκεντρώνει λογιστικές πληροφορίες προκειμένου να γίνει η αποτίμηση του τελικού αποθέματος και η μέτρηση του αποτελέσματος, ενώ το σύστημα της Διοικητικής Λογιστικής συγκεντρώνει, κατηγοριοποιεί και παράγει λογιστικές αναφορές οι οποίες θα βοηθήσουν τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων για την λήψη αποφάσεων αναφορικά με τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των εργασιών της επιχείρησης. Η δομή του μαθήματος διαιρείται σε 4 μέρη. Στο 1ο μέρος αναλύονται βασικές έννοιες της Διοικητικής Λογιστικής και της Κοστολόγησης. Το 2ο μέρος επικεντρώνεται στην κοστολόγηση, με έμφαση στην κατανομή του κόστους των παραχθέντων έτοιμων προιόντων στα πωληθέντα προιόντα και στα μένοντα προιόντα της αποθήκης και  γενικά στην επεξήγηση της ροής του κόστους στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. Το 3ο μέρος αναλύει την χρήση των λογιστικών πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της ανάλυσης της σχέσης των μεγεθών Κόστους – Όγκου – Κέρδους (cost – volume – profit analysis). Στο 4ο μέρος γίνεται χρήση των λογιστικών πληροφοριών για σκοπούς προγραμματισμού και ελέγχου των εργασιών της επιχείρησης και ειδικότερα για την κατάρτιση προυπολογισμών και την σύνταξη αναφορών επίδοσης της επιχείρησης. Τέλος, γίνεται παράθεση της δομής της Αναλυτικής Λογιστικής στα πλαίσια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να:
Χρησιμοποιεί λογιστικές πληροφορίες για την Σύνταξη Προυπολογισμών και Αναφορών επίδοσης της επιχείρησης
Γνωρίζει την ροή του κόστους στην παραγωγική διαδικασία μιας βιομηχανικής επιχείρησης και κατ’ επέκταση την κοστολόγηση του τελικού αποθέματος και των πωληθέντων έτοιμων προιόντων.
Να χρησιμοποιεί κοστολογικά δεδομένα (κόστος υλικών, κόστος άμεσης εργασίας και Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα) για την λήψη βελτιωτικών αποφάσεων.
Γνωρίζει την δομή των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής στα πλαίσια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και να διενεργεί τις σχετικές λογιστικές εγγραφές.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στην Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση
2. Διαφορές μεταξύ Χρηματοικονομικής Λογιστικής, Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης
3. Κατηγοριοποιήσεις Κόστους – Συμπεριφορά Κόστους και Νεκρό Σημείο
4. Συγκέντρωση κοστολογικών δεδομένων για την αποτίμηση του Αποθέματος και την μέτρηση του αποτελέσματος.
5. Η ροή του κόστους στην παραγωγική διαδικασία – Κοστολογικά Συστήματα
6. Σύνδεση της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής με την λήψη αποφάσεων
7. Ανάλυση σχέσης κόστους – όγκου – κέρδους
8. Μέτρηση κόστους – ωφέλειας για λήψη αποφάσεων
9. Χρήση διοικητικής πληροφόρησης για προγραμματισμό και έλεγχο
10. Βασικά στοιχεία προυπολογισμών
11. Διαδικασία κατάρτισης προυπολογισμού – Στάδια ανά κατηγορία λογιστικών μεγεθών
12. Πρακτικά παραδείγματα κατάρτισης προυπολογισμών και τεχνικές προβλέψεων
13. Έλεγχος προυπολογισμών και ελαστικοί προυπολογισμοί
14. Σύνταξη αναφορών επίδοσης
15. Αναλυτική Λογιστική στα πλαίσια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία:
Βενιέρης Γ. Κοέν Σ. Διοικητική Λογιστικη, εκδόσεις Ιωαννίδου Π και ΣΙΑ ΕΕ 2006
Σαρσέντης Β., Λογισμός επιχειρηματικής δράσεως – Διοικητική Λογιστική, εκδ. Αθ. Σταμούλης 1993.
Δημητράς Α., Μπάλλας Α., Διοικητική Λογιστική για προγραμματισμό και έλεγχο, εκδ. Gutenberg 2009

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:
Hilton R.W, Managerial Accounting, McGraw-Hill, 1997.
Kaplan R., Atkinson, A. Advanced Management Accounting, Pearson 2013
Drury R. Management and Cost Accounting, Cencage 2015