Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Προϊόντα

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη γνώση της δομής, οργάνωσης και τρόπου λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και των διαφόρων χρηματοοικονομικών και επενδυτικών προϊόντων. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται σε μια διαρκή μεταβολή λόγω της συνεχούς προόδου της τεχνολογίας, της ανάπτυξης πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και της ανάγκης αυξανόμενης εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές. Προκειμένου να συμμετάσχουμε πλήρως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι σημαντικό να διαθέτουμε μια σαφή κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων και ιδρυμάτων που συναντώνται στις σύγχρονες αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τις σχέσεις μεταξύ των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, των προϊόντων τους και των μηχανισμών λειτουργίας τους.
• Nα αναλύουν και να αξιολογούν διαφορετικούς τύπους επενδύσεων
• Nα συνθέτουν και να δημιουργούν καινοτόμα επενδυτικά προϊόντα
• Nα εφαρμόζουν τις κύριες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση κοινών μορφών χρεωστικών τίτλων, μετοχών, ακινήτων και παράγωγων μέσων κινητών αξιών, γνωρίζοντας τις βασικές υποθέσεις και περιορισμούς των μεθόδων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι λειτουργίες του
2. Οικονομικοί κύκλοι
3. Παρούσα αξία, Απόδοση και Κίνδυνος
4. Επιτόκια και Τιμές περιουσιακών στοιχείων
5. Η αγορά χρήματος : Περιγραφή, λειτουργία, προϊόντα
6. Η αγορά συναλλάγματος
7. Οι αγορές μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων
8. Θεωρία αποτελεσματικών αγορών
9. Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
10. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
11. Επενδύσεις και φορολογία
12. Παραδοσιακές επενδύσεις: Περιγραφή, χαρακτηριστικά, αποτίμηση
13. Αγορά Προϊόντων Σταθερού Εισοδήματος
14. Εναλλακτικές επενδύσεις: Περιγραφή, χαρακτηριστικά, αποτίμηση
15. Επενδυτικά Προϊόντα Εγγυημένων Αποδόσεων (Annuities)
16. Δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα (τιτλοποίηση, CDS κλπ)
17. Διαχείριση επενδύσεων
18. Βασικά επενδυτικά σφάλματα και πως θα τα αποφύγουμε

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•    Αλεξάκης, Π., 2005, Τα παράγωγα προϊόντα και η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων, Εκδόσεις Έλλην
•    Θωμαδάκης, Σ., Ξανθάκης, Μ., 2011, Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Αθήνα,Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Εκδόσεις Σταμούλης, 2η έκδοση
•    Κιόχος, Π., Παπανικολάου, Γ., 2001, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών – Διεθνή Χρηματιστήρια. Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης
•    Προβόπουλος Γ., Γκόρτσος, Χ., επιμελητές, 2004, Το Νέο Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον, Εκδόσεις Σάκκουλας
•    Σπύρου, Σ.,2013, Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου,Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Μπένου
•    Τζαβαλής, Η., επιμελητής, 2010, Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα,Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•    Φίλιππας, Ν., 2005.Επενδύσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημιακό, Κ.Σμπίλιας,
•    Bailey, R.E., 2005, The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press
•    Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J., 2012, Essentials of Investments, McGraw-Hill/Irwin; 9th edition
•    Cecchetti,S.,  Schoenholtz, K., 2016. Χρήμα – Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Broken Hill Publishers
•    Rose, P.S., Marquis, Μ.Η., 2007, Money and Capital Markets, Mcgraw-Hill College; 10th edition
•    Gitman J.L., Michael , J. D. 2001.Επενδύσεις ΙΙ. Εκδότης: ΕΛΛΗΝ-Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
•    Sharpe, W.F., Alexander, G.J. Bailey J.V., 1999, Investments, Prentice Hall, Inc