Λογιστική ΙΙ

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές με τα απαραίτητα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του λογιστηρίου μιας σύγχρονης επιχείρησης η οποία τηρεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (παλαιότερα βιβλία Γ κατηγορίας).
Για την επίτευξη αυτού του στόχου κάθε σπουδαστής δημιουργεί μια πλασματική εταιρεία  ατομική ή ανώνυμη και εργάζεται στο λογιστήριό της με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.  Η ενασχόλησή του ξεκινά με την αρχή της οικονομικής χρήσης και καταλήγει με τη δημιουργία του ισολογισμού.
Μέσα από το σύνολο των διαλέξεων οι σπουδαστές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η πολύπλοκη ονοματολογία του Ε.Λ.Σ., η υποχρεωτική τήρηση των τριτοβάθμιων ή και των τεταρτοβάθμιων λογαριασμών και η τήρηση πολλών αναλυτικών καθολικών επιβάλει την μηχανογραφημένη λογιστική στα οργανωμένα λογιστήρια των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως και δεδομένου ότι η μηχανοργάνωση αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το σύγχρονο λογιστή, η διεκπεραίωση των εργασιών αλλά και η παροχή οποιονδήποτε πληροφοριών σχετικά με την πορεία της οικονομικής μονάδας συνιστούν ένα από τα πιο σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Αναφορά στην μηχανογραφημένη λογιστική και στα πιο γνωστά εμπορικά λογισμικά. Παράδοση υλικού (άσκηση πλασματικής εταιρείας και λογιστικό σχέδιο).
2. Δημιουργία μιας πλασματικής εταιρείας που τηρεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (παλαιότερα βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ), από κάθε σπουδαστή (Επωνυμία, Κωδικοποίηση Λογαριασμών με βάση το Ε.Λ.Σ., Διαχειριστική Χρήση, Γενικό Ημερολόγιο, Αιτιολογίες )
3. Τρόπος καταχώρησης, διόρθωσης και διαγραφής των λογαριασμών του Ε.Λ.Σ.. Τρόπος καταχώρησης και διόρθωσης λογιστικών άρθρων βάσει παραστατικών.
4. Καταχωρήσεις τιμολογίων πώλησης, αγοράς και παροχής υπηρεσιών στο Γενικό Ημερολόγιο.
5. Καταχωρήσεις παραστατικών όπως αποδείξεις είσπραξης, πληρωμής, τιμολόγια για αγορά αναλωσίμων και παγίων. Δημιουργία λογαριασμών που δεν υπάρχουν στο σχέδιο μας π.χ. νέος πελάτης ή χρεώστης, πιστωτής ή προμηθευτής. Έλεγχος διόρθωση εγγραφών.
6. Καταχωρήσεις παραστατικών όπως πιστωτικά τιμολόγια, φορτωτικές, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΔΕΚΟ, Κινητή τηλεφωνία. Δημιουργία και ανεύρεση καρτέλας πελάτη ή προμηθευτή από διάφορα πεδία του προγράμματος.
7. Καταχωρήσεις γραμματίων, επιταγών, γραμμάτια για είσπραξη ή προεξόφληση ή μεταβίβαση ή για ενέχυρο σε τράπεζα για σύνοψη βραχυπρόθεσμου δανείου.
8. Δημιουργία τυποποιημένων άρθρων όπως μισθοδοσία, πληρωμή ασφαλίστρων οργανισμών και ΔΕΚΟ. Καταχωρήσεις λογιστικών άρθρων βάσει τυποποιημένων άρθρων.
9. Εγγραφές εκκαθάρισης Φ.Π.Α., μισθοδοσία μηνός, περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ.
10. Εκτυπώσεις γενικού ημερολογίου, γενικού και αναλυτικών καθολικών, ισοζύγια δευτεροβαθμίων, τριτοβαθμίων. Εκτυπώσεις θεωρημένων ισοζυγίου γενικών και αναλυτικών καθολικών μηνός .
11. Καταχωρήσεις εγγραφών από εκποίηση παγίου στοιχείου, από σύναψη μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων και από ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
12. Εκτύπωση Α’ προσωρινού ισοζυγίου, απογραφή, καταχωρήσεις των εγγραφών τέλους χρήσης στο αναλυτικό ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού, τακτοποίηση εσόδων – εξόδων μέσω μεταβατικών λογαριασμών, αποσβέσεις, τόκοι, προβλέψεις, επισφαλείς πελάτες, συμφωνίες λογαριασμών – επιταγές – συναλλαγματικές εισπρακτέες – πληρωτέες κ.α.
13. Εκτύπωση Β’ προσωρινού ισοζυγίου. Μεταφορά των λογαριασμών των ομάδων 2, 6  και 7 στο λογαριασμό 80.00 γενικής εκμετάλλευσης.
14. Μεταφορά των λογαριασμών της ομάδας 8 στον λογαριασμό 86 αποτελέσματα χρήσης και εξαγωγή αποτελέσματος. Εκτύπωση ημερολογίου εγγραφών ισολογισμού, εκτύπωση οριστικού ισοζυγίου, εγγραφές κλεισίματος και τέλος σύνταξη και εκτύπωση ισολογισμού.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία:
1. Το εκάστοτε εγχειρίδιο χρήσης του λογιστικού πακέτου
2. Κοντάκος Α (2006). ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ-Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ. ISBN: 9602869135
3. Μανδήλας Αθανάσιος (2013). ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Εκδόσεις Δισιγμα. ISBN: 9789609495301
4. Παπάς Α. (2011). ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ:ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Εκδόσεις Μπένου Γ. ISBN: 9789608249844
5. Βσιλείου Δ., Ηρειώτης Ν. (2009). ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Εκδόσεις ROSILI, ISBN: 9789607745279
6. Γεωργόπουλος Α. (2016). ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Εκδόσεις Μπένου Σ. ISBN: 9789603591252
7. Μπάλλας Α., Χέβας Α. (2011) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Εκδόσεις Μπένου Γ. ISBN: 9789608249837
8. Γκίκας Δ., Παπαδάκη Α., Σιουγλέ Γ., Δεμοιράκος Ε., Τζόβας Χ (2016). ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Εκδόσεις Μπένου Γ. ISBN: 9789603591221