Λογιστική ΙΙ

Οι αλλαγές στη λογιστική και φορολογική νομοθεσία που επήλθαν τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη της πληροφορικής μέσω μηχανογραφημένων λογιστικών εφαρμογών και η πλήρης ψηφιοποίηση των λογιστικών εργασιών τόσο των οικονομικών οντοτήτων όσο και των φορολογούμενων φυσικών προσώπων καθιστούν απαραίτητη τόσο την παροχή επικαιροποιημένης γνώσης της φορολογικής νομοθεσίας όσο και την εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του λογιστηρίου μιας σύγχρονης επιχείρησης η οποία τηρεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Ο σκοπός του μαθήματος της Λογιστικής ΙΙ είναι διττός. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζεται η φορολογική νομοθεσία που αφορά τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και τα νομικά πρόσωπα. Το πρώτο μέρος του μαθήματος αναπτύσσεται σε ενότητες ακολουθώντας τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) που καθιερώθηκε με τον Ν.4172/2013 (όπως ισχύει σήμερα) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που καθιερώθηκε με τον Ν.4174/2013 (όπως ισχύει σήμερα). Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις που αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και τις εφαρμογές αυτοματοποίησης των σύγχρονων λογιστικών γραφείων. Επίσης εξοικειώνονται με τo myDATA (my Digital Accounting and Tax Application), δηλαδή τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Παράλληλα με τη χρήση κατάλληλου λογιστικού πακέτου, που τους παρέχετε δωρεάν, δημιουργούν μια πλασματική επιχειρηματική οντότητα και εργάζονται στο λογιστήριό της. Η ενασχόλησή τους ξεκινά με την αρχή της οικονομικής χρήσης και καταλήγει με τη δημιουργία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των φορολογικών δηλώσεων. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές αποκτούν τις γνώσεις που απαιτούνται για να συμμετέχουν ενεργά στα μηχανογραφημένα λογιστήρια των επιχειρήσεων (μεγαλύτερος αυτοματισμός, έμφαση στις νέες μορφές επικοινωνία, αξιοποίηση του διαδικτύου για λογιστικές δραστηριότητες, μεγαλύτερη ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων τόσο με τις λογιστικές αρχές (εφορίες, ΕΦΚΑ, κ.λπ.) όσο και με τις άλλες επιχειρήσεις.

Μέσα από το σύνολο των διαλέξεων οι φοιτητές θα κατανοήσουν το ελληνικό φορολογικό σύστημα και την αναγκαιότητα της εφαρμογής της μηχανογραφημένης λογιστικής στα σύγχρονα οργανωμένα λογιστήρια των επιχειρήσεων και λογιστικά/φοροτεχνικά/οικονομοτεχνικά γραφεία, δεδομένης της πολύπλοκης ονοματολογίας του Ε.Λ.Σ., της υποχρεωτικής τήρησης τριτοβάθμιων ή και τεταρτοβάθμιων λογαριασμών και της τήρηση πολλών αναλυτικών καθολικών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα αποκτήσει τις ακόλουθες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες:

Γνώσεις: Να διακρίνει τις διαφορετικές πηγές εισοδήματος και τον τρόπο φορολόγησής τους. Να ξεχωρίζει τις επιχειρηματικές δαπάνες σε εκπιπτόμενες και μη, και να υπολογίζει σωστά τον φόρο εισοδήματος. Να κατανοεί τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και τον μηχανισμό λειτουργίας του. Να κατανοεί τα διαφορετικά είδη λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Να γνωρίζει τις προδιαγραφές των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Να εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε από τα υπόλοιπα μαθήματα λογιστικής για τη μηχανογραφημένη λειτουργία του λογιστικού συστήματος μιας οντότητας.

Δεξιότητες: Να ανιχνεύει και να χρησιμοποιεί την σωστή φορολογική νομοθεσία για ένα συγκεκριμένο φορολογικό πρόβλημα που αφορά τις νομικές οντότητες αλλά και τα φυσικά πρόσωπα. Να υπολογίζει την φορολογική επιβάρυνση για συγκεκριμένα εισοδήματα των διαφόρων κατηγοριών φυσικών και νομικών προσώπων. Να προσαρμόζεται στις αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας. Να εφαρμόζει μεθοδολογίες για την ανάπτυξη λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων μέσα σε μία επιχείρηση. Να τηρεί και ενημερώνει μηχανογραφικά τα διπλογραφικά λογιστικά βιβλία μιας εταιρείας. Να συντάσσει τις βασικές δηλώσεις (περιοδική δήλωση ΦΠΑ, έντυπο Ε3). Να παρακολουθεί μηχανογραφικά την αποθήκη μιας εταιρείας και να συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της. Να μεταφέρει τη θεωρία στην πράξη μέσα από τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Ικανότητες: Να παρακολουθεί τη φορολογική νομοθεσία και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται ανά διαστήματα. Να προσαρμόζεται άμεσα στις αλλαγές και να τις υιοθετεί στο λογιστικό σύστημα μιας εταιρείας ή ενός λογιστικού γραφείου. Να μπορεί να παρέχει συμβουλές στη διοίκηση μιας εταιρείας σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Να τηρεί ένα σύγχρονο μηχανογραφημένο λογιστικό γραφείο ή λογιστήριο μιας εταιρείας. Να υποβάλλει ορθά και εγκαίρως τις φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να παρέχει συμβουλές στη διοίκηση της εταιρείας σχετικά με την καλύτερη μηχανοργάνωση και λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών του Λογιστικού Σχεδίου. Να προσαρμόζεται στις ψηφιακές αλλαγές (mydata, ηλεκτρονική τιμολόγηση κα).

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Βασικές Έννοιες στη Φορολογική Λογιστική – Εισόδημα από Μισθούς, Συντάξεις και Συμβάσεις,
 2. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα,
 3. Εισόδημα από Κεφάλαιο και Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου,
 4. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων,
 5. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας,
 6. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 7. . Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και ο τρόπος σύνδεσης με τη Μηχανογραφημένη Λογιστική,
 8. Εισαγωγή στο MyData-Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο,
 9. Χρήση λογισμικού μηχανογραφημένου λογιστηρίου (αναπτύσσεται σε 5 ενότητες αρχής γενομένης από την ίδρυση μιας εταιρείας έως την ολοκλήρωση του λογιστικού κυκλώματος και τη σύνταξη όλων των απαιτούμενων περιοδικών δηλώσεων και χρηματοοικονομικών καταστάσεων).

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία:

 1. Γιαννόπουλος Βασίλειος (2022), Φορολογική Λογιστική βασισμένη στον Κ.Φ.Ε., τον Κ.Φ.Δ, τον Κ.Φ.Π.Α. και τα Ε.Λ.Π., εκδ. Κάλλιπος, ακαδημαϊκά συγγράμματα ανοικτής πρόσβασης.
 2. Χέβας Δημοσθένης (2017), Θέματα Φορολογικής Λογιστικής, 6η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου.
 3. Γκίνογλου Δημήτριος (2017), Φορολογική Λογιστική τόμος Β, 2η έκδοση, Κύπρος: Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.
 4. Αγγελόπουλος Ελ., Γεωργόπουλος Αν., Ντόκας Ι (2018), Προχωρημένη Λογιστική, μια προσέγγιση βασισμένη στα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα. 1η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.
 5. Γεωργόπουλος Ν. Αντώνιος (2016), Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, 1η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου.
 6. Δάπης Δημήτριος, Αθανασίου Δημήτριος (2017), Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ, Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων Μηχανογραφικά, 1η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Οικονομικές Εκδόσεις ΕΕ.
 7. Καραγιώργος Θεοφάνης, Πετρίδης Ανδρέας (2015), Μηχανογραφημένη λογιστική: Θεωρία και πράξη. 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Αφοί Θεοφάνη Καραγιώργου.
 8. Δημητριάδης Α., Κοίλιας Χ., Κώστας Α. (2010), Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα: Από τη θεωρία στην πράξη. 1η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 9. Γκίνογλου Δημήτρης, Πρωτόγερος Νικόλαος (2004), Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα: Μηχανογραφημένη λογιστική. 1η έκδοση, Αθήνα: Rosili.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Journal of Information Systems.
 2. Journal of Accounting Information Systems.
 3. Management Information Systems.
 4. Accounting and Finance.