Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να εξοικειωθεί με την ανάλυση των εταιρικών χρηματοοικονομικών δεδομένων.
Μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό θα καλλιεργηθεί στους φοιτητές ολοκληρωμένη γνώση των θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, ξεκινώντας από τα κυριότερα είδη παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις βασικές αρχές και τις μεθόδους ανάλυσης και φτάνοντας μέχρι την ερμηνεία των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, από την πλευρά τρίτων (πιστωτές, αναλυτές, τράπεζες κ.λ.π.).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
Να κατανοούν τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης, παρουσίασης και σύγκρισης των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Να υπολογίζουν τους βασικούς αριθμοδείκτες που είναι απαραίτητοι για την αξιολόγηση  της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρίας (ρευστότητα, κερδοφορία κ.λ.π.)
Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν την χρηματοοικονομική κατάσταση μιας εταιρίας και να λαμβάνουν βέλτιστες αποφάσεις (για πιστωτική πολιτική, κεφαλαιακή διάρθρωση κ.λ.π.)

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Βασικές έννοιες στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
2. Βασικές Μέθοδοι ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (διαχρονική, διαστρωματική, στατική, δυναμική)
3. Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης Κατάσταση ταμειακών ροών, Κεφάλαιο κίνησης)
4. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την χρήση αριθμοδεικτών (Ρευστότητα, Αποδοτικότητα, Κερδοφορία, Κεφαλαιακή Διάρθρωση, Επενδυτικοί αριθμοδείκτες)
5. Πηγές εταιρικής Χρηματοδότησης Κόστος κεφαλαίου και εταιρική κεφαλαιακή δομή
6. Εξέταση Μελετών περίπτωσης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία:

Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία & Πρακτική,
Αθήνα, Εκδόσεις Rosili
Νιάρχος,  Ν. , (2004),  Χρηματοοικονομική  Ανάλυση  Λογιστικών  Καταστάσεων,  Αθήνα,
Εκδόσεις Σταμούλης
Γεωργόπουλος Α., (2014), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκδ. Μπένου
Ξανθάκης,  Μ.,  Αλεξάκης,  Χ., (2006),  Χρηματοοικονομική  Ανάλυση  Επιχειρήσεων, Αθήνα,
Εκδόσεις Σταμούλη
Παπαδέας και Συκιανάκης (2016), ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, εκδ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:

Brigham and Huston (2004), Fundamentals of Financial Management (10th edition)
Arnold G., (2005), The Handbook of Corporate Finance, Prentice Hall publ.
Bhattacharya H., (2007), Total Management by Ratios, Sage publ.
Gitman L., Principles of Managerial Finance (10th edition)