Αποτελέσματα Απαλλαγής τελών φοίτησης

Αποτελέσματα Απαλλαγής τελών φοίτησης

Αναρτάται ο Τελικός πίνακας Αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 24/14-10-2020 (θέμα 1ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ