Πίνακας Αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης

Αναρτάται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 17/12-10-2023 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

A/A Α.Δ.Τ. Δικαιούται ΝΑΙ/ΌΧΙ
1 ΑΜ605932 Ναι
2 ΑΚ392419 Ναι
3 ΑΜ733566 Ναι
4 ΑΚ959013 Όχι
5 ΑΙ639713 Όχι
6 ΑΜ771520 Όχι
7 ΑΚ 200221 Όχι
1 ΑΟ 829949 Όχι